contest terms

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. H Εταιρεία με την επωνυμία «webterior.gr» (εφεξής καλούμενη η «Διοργανώτρια») που εδρεύει στην Οδό Ναυαρίνου 5 Κοζάνη , διοργανώνει ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου διαγωνισμό με ενδεικτικό τίτλο «Κέρδισε τη νέα σου ιστοσελίδα !» (εφεξής ο «Διαγωνισμός»).

2. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδος οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 18o έτος της ηλικίας τους (εφεξής οι «Συμμετέχοντες») και έχουν εταιρεία εντός Ελλάδας οποιαδήποτε μορφής.

3. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό οι υπάλληλοι της Διοργανώτριας, καθώς και οι συγγενείς πρώτου και δευτέρου βαθμού των ανωτέρω.

4. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το διάστημα από 27/12/2016 και ώρα 21:00:01 έως και 15/01/2017 και ώρα 23:59:59.

5. Με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στους όρους 2 και 3 του παρόντος, κατά την διάρκεια του Διαγωνισμού, οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό και να μπει στην κλήρωση ακολουθώντας τα εξής βήματα:
α) Να επισκεφτεί την σελίδα του διαγωνισμού
β) Να συμπληρώσει το ονοματεπώνυμο, το email και τις υπόλοιπες πληροφορίες.
γ) Να υποβάλει συμπληρωμένη τη φόρμα συμμετοχής, και
δ) Προαιρετικά να μοιραστεί (share) δημόσια στο Facebook τη συμμετοχή του.

6. Ο κάθε Συμμετέχων, με την υποβολή της φόρμας, λαμβάνει μία (1) συμμετοχή στην κλήρωση. Εάν μοιραστεί (share) δημόσια στο Facebook τη συμμετοχή του μέσα από την εφαρμογή του διαγωνισμού, λαμβάνει μία (1) ακόμη συμμετοχή. Κάθε Συμμετέχων μπορεί συνολικά να λάβει δύο (2) συμμετοχές.

7. H Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσει οποιονδήποτε Συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους.

8. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 16/01/2017 και ώρα 12:00, στα γραφεία της Διοργανώτριας επί της Οδού Ναυαρίνου 5 Κοζάνη, παρουσία των νομίμων εκπροσώπων της. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση online εργαλείων τυχαίας επιλογής των νικητών. H κλήρωση θα καταγραφεί με video και θα είναι προσβάσιμη σε όποιον το ζητήσει.

9. Από την κλήρωση θα αναδειχθεί 1 νικητής. Ο νικητής θα κερδίσει την κατοχύρωση domain name της επιλογής του εφόσον είναι ελεύθερο τον Server για την φιλοξενία της ιστοσελίδας για 1 χρόνο και την δημιουργία ιστοσελίδας με πληροφορίες της επιχείρησης και φόρμα επικοινωνίας.

10. Ο Νικητής θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας στο Facebook και θα ειδοποιηθεί τηλεφωνικά και μέσω email.

11. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης των Νικητών επειδή δεν απάντησαν για οποιονδήποτε λόγο ή προέκυψε κάποιο πρόβλημα στην παραλαβή του ενημερωτικού μηνύματος.

12. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με κάποιον από τους Νικητές έως τις 31/01/2017, το δικαίωμα παραλαβής του δώρου του συγκεκριμένου Νικητή αυτόματα απολύεται και ουδεμία αξίωση δύναται να προβληθεί έναντι της Διοργανώτριας.

13. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη εάν κάποιος από τους Νικητές αρνηθεί ή αδρανήσει για οποιοδήποτε λόγο ή επιδείξει αδιαφορία ή αμέλεια προκειμένου να παραλάβει το δώρο του ή αν η συμμετοχή του ακυρωθεί, ή αν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής του στον Διαγωνισμό. Στις περιπτώσεις αυτές ο Νικητής χάνει κάθε δικαίωμα, απαίτηση ή αξίωσή του επί του δώρου, και το τελευταίο παραμένει εις χείρας της Διοργανώτριας, η οποία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απόδοσής του και δικαιούται να προβεί κατά την απόλυτη κρίση και διακριτική της ευχέρεια είτε στην ακύρωση των μη αποδοθέντων δώρων είτε στην περαιτέρω, διάθεσή τους.

14. Μετά την ενημέρωση του Νικητή ( ή του επιλαχόντα σε περίπτωση που απολεσθεί το δικαίωμα του Νικητή) η Διοργανώτρια θα επικοινωνήσει και συζητήσει μαζί του σχετικά με τις κατευθύνσεις που θέλει να ακολουθήσει. Στη συνέχεια, η ομάδα δημιουργικού της Διοργανώτριας θα αναλάβει την κατοχύρωση ονόματος χώρου,φιλοξενίας της ιστοσελίδας και σχεδιασμού αυτής με τα χαρακτηριστικά που αναφέρθηκαν ήδη.

15. Το δώρο που θα δοθεί στο πλαίσιο του Διαγωνισμού είναι απολύτως συγκεκριμένο και προσωποπαγές, ανεπίδεκτο μεταβιβάσεως και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ούτε είναι δυνατό να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλο δώρο.

16. Προς άρση πάσης αμφιβολίας διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει την κάλυψη καμίας άλλης δαπάνης που ενδεχομένως δημιουργηθεί στο πρόσωπο του Νικητή και του Συνοδού του εκ της αξιοποιήσεως του Δώρου, πλην των ρητά αναφερομένων στο παρόν.

17. Η Διοργανώτρια (διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή/και ανακαλέσει το Διαγωνισμό ή να μεταβάλει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του ή και οποιονδήποτε άλλο όρο του, να αλλάξει το προσφερόμενο δώρο με άλλο ίσης αξίας κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, τον τρόπο παροχής του και τον αριθμό του με ειδοποίηση πριν από την έναρξη ισχύος της μεταβολής.

18. Οι Συμμετέχοντες που επισκέπτονται την Ιστοσελίδα και χρησιμοποιούν τις εφαρμογές της και γενικότερα τις δυνατότητες που δίδει, δεν θα πρέπει να προσβάλουν τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη ή να καταχωρούν ευαίσθητα δεδομένα ή υλικό που περιέχει προσβλητικότης τιμής και αξιοπρέπειας περιεχόμενο έναντι Δημόσιας ή Διοικητικής Αρχής ή οποιουδήποτε τρίτου. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείει την ανάρτηση προσβλητικού, ανήθικου και παράνομου περιεχομένου στην Ιστοσελίδα χωρίς προειδοποίηση.

19. Εντούτοις, παρόλο που η Διοργανώτρια έχει τη δυνατότητα να επιβλέπει και να λαμβάνει μέτρα για την προσήκουσα χρήση της Ιστοσελίδας, είναι δυνατό σε οποιονδήποτε χρόνο να παρουσιάζεται σε αυτήν γλώσσα ή εν γένει υλικό που μπορεί να είναι ακατάλληλο για ανηλίκους. Η Διοργανώτρια δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οι Συμμετέχοντες δε θα τοποθετήσουν υλικό στην Ιστοσελίδα, το οποίο μπορεί να κριθεί ακατάλληλο για ανηλίκους. Η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν πρόσβαση μέσω του διαδικτύου σε πληροφορίες, αγαθά και υπηρεσίες που αντίκεινται στο νόμο, τα χρηστά ήθη ή είναι ακατάλληλα ή ανάρμοστα για ορισμένες κατηγορίες προσώπων και ιδίως για ανηλίκους. Εάν ο χρήστης του διαδικτύου θεωρεί ότι το υλικό που αναρτάται στην Ιστοσελίδα ή σε τμήμα αυτής προσβάλλει με οποιονδήποτε τρόπο τα δικαιώματά του ή δικαιώματα τρίτων μπορεί να αποστείλει σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σπροσδιορίζοντας επακριβώς το υλικό ή το τμήμα του υλικού που θεωρεί προσβλητικό και τους λόγους που υποστηρίζουν τον ισχυρισμό του.

20. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο (internet) με δικά τους τεχνικά μέσα. H Διοργανώτρια δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους πέρα από τον έλεγχό της ή για λόγους ανωτέρας βίας (ενδεικτικά, προβλήματα ή τεχνικές δυσλειτουργίες τηλεφωνικών δικτύων ή γραμμών, online συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, server ή provider, εξαρτημάτων υπολογιστών,λογισμικού, μη αποστολή ή λήψη δεδομένων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου ή λόγω τεχνικών προβλημάτων ή συμφόρησης στο διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε διαδικτυακό τόπο ή λόγω συνδυασμού αυτών των γεγονότων, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, καθώς και προσβολή από ιούς υπολογιστών, κακόβουλες ή παράνομες ενέργειες ή επεμβάσεις τρίτων, απατηλές ενέργειες) καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή των καταχωρήσεων που γίνονται στα πλαίσια του Διαγωνισμού.

21. Αν διαπιστωθεί ότι οποιοσδήποτε Συμμετέχων ή χρήστης της Ιστοσελίδας παραβιάζει ή υπάρχουν υπόνοιες ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή λογισμικό αυτών, η συμμετοχή του στον Διαγωνισμό ακυρώνεται πάραυτα και η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αναφέρει το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές.

22. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσουν οποτεδήποτε τη συμμετοχή οποιουδήποτε Συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό ή να του απαγορεύσουν την περαιτέρω συμμετοχή, κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια, καθ’ οιονδήποτε χρόνο, ακόμη και άνευ προειδοποιήσεως, εφόσον κρίνουν ότι η συμμετοχή του έρχεται σε αντίθεση με διατάξεις του νόμου ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη.

23. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς τους Συμμετέχοντες, για οποιαδήποτε βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς άμεσα ή έμμεσα από το Διαγωνισμό.

24. Οι Νικητές (ή κατά περίπτωση οι γονείς/κηδεμόνες/ασκούντες τη γονική μέριμνα αυτού), δίνουν στην Διοργανώτρια το δικαίωμα, σε περίπτωση που συμμετάσχουν και κερδίσουν δώρα, δημοσίευσης του ονόματός τους, οπτικοακουστικού υλικού και φωτογραφιών που θα ληφθούν στα πλαίσια του Διαγωνισμού, συμπεριλαμβανομένου υλικού που είτε θα μας αποστείλει για διαφημιστικούς σκοπούς εσωτερικά ή σε οποιοδήποτε μέσο μαζικής ενημέρωσης και με οποιοδήποτε τρόπο, χωρίς οικονομική ή άλλη απαίτηση από μέρους τους εκτός από αυτή του δώρου του Διαγωνισμού.

25. Οι Συμμετέχοντες (ή οι γονείς/κηδεμόνες/ασκούντες τη γονική μέριμνα αυτών) δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας
26. Προς άρση δε πάσης αμφιβολίας διευκρινίζεται ότι οι παρόντες όροι ισχύουν mutatismutandis και για το συνοδό του Νικητή.
27. Όσοι επιθυμούν να ενημερωθούν περαιτέρω σχετικά με το Διαγωνισμό, μπορούν να αποστείλουν σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@webterior.gr.
28. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο και οποιαδήποτε διαφορά σχετική με τον Διαγωνισμό επιλύεται από τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια της Κοζάνης.